Thăng trầm cổ phiếu ngân hàng

Thăng trầm cổ phiếu ngân hàng

Hiện nay rất nhiều cổ phiếu ngân hàng, bao gồm cả 2 ngân hàng đã niêm yết và hầu hết các ngân hàng chưa niêm yết, đang thấp hơn mệnh giá phổ thông 10.000 đồng/cp.