Fideco có Chủ tịch HĐQT mới

Fideco có Chủ tịch HĐQT mới

Fideco vừa công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT của ông Phạm Văn Hùng, và bầu ông Trần Bảo Toàn vào vị trí Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch HĐQT BCI từ nhiệm

Chủ tịch HĐQT BCI từ nhiệm

Xây dựng Bình Chánh vừa công bố thông tin việc ông Nguyễn Văn Lệ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 13/7/2015.