HNX điều chỉnh rổ chỉ số HNX-Index

HNX điều chỉnh rổ chỉ số HNX-Index

Việc điều chỉnh này được HNX thực hiện hàng quý nhằm đảm bảo cho chỉ số HNX - Index luôn phản ánh đúng tiêu chí và quy tắc đề ra ban đầu.