Phòng chống rửa tiền

Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore được tăng quyền giám sát

Theo quy định này, MAS được quyền kiểm tra các tổ chức tài chính phù hợp với các quy định liên quan đến nghĩa vụ quốc tế của Singapore.

Một đạo luật sửa đổi mới đã được Quốc hội Singapore chính thức thông qua nhằm tăng cường quyền hạn giám sát của Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) đối với hoạt động chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo quy định này, MAS được quyền kiểm tra các tổ chức tài chính phù hợp với các quy định liên quan đến nghĩa vụ quốc tế của Singapore và chỉ định một bên thứ ba, chẳng hạn như một cơ quan kiểm toán, thực hiện việc kiểm tra này.

Những sửa đổi cũng cho phép MAS chia sẻ thông tin với các đối tác nước ngoài nhằm tăng cường việc giám sát, trong đó các vấn đề về bảo mật sẽ được tuân thủ một cách đầy đủ để đảm bảo các thông tin được chia sẻ và sử dụng một cách thích hợp.

Để tránh gây xung đột về mặt lợi ích của các ngân hàng giữa việc đảm bảo bí mật của khách hàng và tuân thủ các yêu cầu theo quy định, đạo luật mới cũng nêu rõ các tổ chức tài chính cần phải tăng cường các tiêu chuẩn nhằm đảo bảo sự an toàn hệ thống, phù hợp với các thông lệ quốc tế. Nếu tổ chức tài chính nào vi phạm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, các mức độ từ cảnh báo chính thức, khiển trách, hạn chế về hoạt động đến các hình phạt tài chính để thu hồi giấy phép cũng sẽ được MAS thực hiện.

Các nhà quản lý cho biết việc đưa vào thực thi đạo luật (sửa đổi) lần này sẽ góp phần nâng cao các tiêu chuẩn trong hoạt động tài chính - tiền tệ của Singapore trong bối cảnh phải đối mặt với các mối đe dọa từ hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời củng cố lòng tin cho hệ thống tài chính quốc gia.

Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
Xem thêm bình luận
Tin khác