Đằng sau việc Kinh Đô chia cổ tức khủng

Đằng sau việc Kinh Đô chia cổ tức khủng

“Việc doanh nghiệp phải bán mảng kinh doanh, sau đó tiến hành chi trả cổ tức “khủng” và mua lại cổ phiếu quỹ có vẻ hơi giống câu chuyện của cổ phiếu KDC”.