Davos hoài nghi về QE của châu Âu

Davos hoài nghi về QE của châu Âu

Châu Âu cần đến chương trình nới lỏng định lượng nhưng sẽ không thể khôi phục tăng trưởng và việc làm nếu chỉ trông chờ vào QE.